2018 üldkoosoleku protokoll

LILLE ASUMISELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR.1.

Tallinnas, Kristiine LOV saalis,
Lille Asumiseltsi üldkoosolek, 03.mail 2018

PROTOKOLL

Tallinnas Lille Asumiseltsi elanike üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 03. mail 2018 Tallinnas, aadressil Tulika 33, algas kell 19.00, lõppes kell 20.30.

Koosolekul osales 26 elanikku.
Kohal viibis ka Kristiine LOV abilinnapea Kristel Geine.

Koosoleku juhataja: Karin Sillamaa
Poolt. 26 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Protokollija: Marika Kruuse
Poolt 26 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Üldkoosolekul täideti registreerimisleht kohalviibijate andmetega.

Päevakord:

1. Lille Asumiseltsi juhatuse liikmete tutvustus
MTÜ Lille Asumiselts põhikirja tutvustamine
Liikmemaksu suuruse otsustamine
Kristiine LOV koosviibimiselt saadud info edastamine
Lille Asumiseltsi korraldatud suhtluse arutelu
Ettepanekud kohalviibijatelt.

Koosoleku kodukord:

1. Otsus võetakse vastu avaliku hääletamise teel. Igal osalejal on
üks hääl.
2. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on lihtenamus Koosoleku hääleõiguslikest osavõtjatest.
3. Häälte lugemist teostab koosoleku juhataja.

Koosoleku protokoll kajastab vastuvõetud otsuste sisu ning häälte jaotust.
Koosoleku protokoll saadetakse e-maili teel kõigile osalejatele.

1. Lille Asumiseltsi juhatuse liikmete tutvustus
Karin Sillamaa:
Olen elanud Kasvu tänaval terve oma elu. Tunnen rõõmu just selles piirkonnas elamisest ja tahan kaasa aidata piirkonna elanike suhtlusele.
Asumiselts võiks minu arvates olla nagu vanasti olid külad, kus kõik tundsid kõiki, said naabrilt abi küsida ja koos üritusi teha.
Meie peres on 3 poega ja kuna kõige väiksem on 8-aastane, siis tahaks temale ja sama piirkonna mängukaaslastele pakkuda õues erinevaid tegevusi. Eelmise aasta maikuus sai organiseeritud rahvastepalli õhtu ja see võiks saada traditsiooniliseks ürituseks.

Joonas Laks:
Olen abielus kahe lapse isa. Peres on ka koer. Õppinud olen TTÜ ehitusteaduskonnas teedeehitust ning tegelenud ka sealse meeskoori ridades varahoidja ja asjaajajana. Tööelu on mul kuni selle aasta alguseni seitsme aasta jooksul olnud seotud AS TREV-2 Gruppi liikluskorraldusosakonnaga. Algus ehitusaegse liikluskorralduse juhina, siis eelarvestaja ja viimati müügi- ja arendusjuhina. Hetkel olen seotud Erakond Eestimaa Rohelised juhatusega nii selle liikme kui peasekretärina.
Asumiseltsi tegevuses olen huvitatud liikmete kaasamisest, kohaliku elu elavdamisest ja miljööväärtusliku piirkonna säilitamisest. Oma töökogemusest lähtuvalt tahan panuse anda ka liikuvuse ja liikluse küsimuste lahendamisesse.

Üllar Lainela:
Vanus on pealt 50, elukogemust jätkub. Hariduseks on Tehnikakõrgkooli autoeriala ning majandus Tehnikaülikoolist. Pluss kunagine Kultuuriülikool, loengusari ‘Idamaade kultuurid’. Lapsed on suured ja neil on juba endil ülikoolid läbi.
Põhitöökoht ja sellega seotud täiendõpe on aastakümneid suures kindlustuskontsernis protsesside kvaliteedijuhina, eesmärgiks ladus organiseeritus. Teadmised ja metoodikad on universaalselt rakendatavad samamoodi inimese või väikefirma tasandil ja ettevõtliku inimesena pakun ka sarnast nõustamisteenust, kui klient on huvitatud oma vajaduste edukamast korraldamisest.
Tahaks kaasa aidata, et koos kogukonnaga saaks kodu ümber head juurde ja halba vähemaks!

2. MTÜ Lille Asumiselts põhikirja tutvustamine.
Karin Sillamaa tutvustas põhikirja. Põhikirjad olid tutvumiseks ka üldkoosolekul olemas. Küsimusi ei esitatud.

3. Liikmemaksu suuruse otsustamine
Esmalt oli ettepanek kehtestada Lille Asumiseltsi liikmetele liikmemaks 5€ aastas.
Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
MTÜ Lille Asumiselts a/a EE877700771002998711 LHV
Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed.
Tekkis küsimus kas liikmemaksu maksab eraisik või kui liige on korteriühistu kas siis liikmemaksu maksavad kõik korteriomanikud?
Joonas Laks soovitas astuda asumiseltsi liikmeks ja täita kohapeal avaldus.
Koosolekul osaleja poolt tehti ettepanek, et liikmemaks võiks olla 10 €.
Hääletusele:
10€ poolt: 16 häält
5 € poolt: 9 häält

Otsustati: kehtestada 2018 aasta liikmemaksuks 10€ ühe liikme kohta.

Liikmeks astumine:
Ühingu liikmeks saada soovija peab tutvuma põhikirjaga ja esitama allkirjastatud avalduse(võib ka digitaalselt).
Liikmeks astumise avaldus on lisatud protokolli lisana.
Koosolekul laekus 21 liikmeksastumise avaldust.

4. Kristiine LOV koosviibimiselt saadud info edastamine
Juhatuse liikme Üllar Lainela ettekanne:
Kohtusime 11. apr. 18., 15:15. Kristiine LOV majas, 3.korrus.
Kristiine linnaosa vanem J. Riibe kutsus Lille asumiseltsi esindajad külla. Kohtumine toimus meeldivas arutelus.
Kohal viibisid:
LOV: Jaanus Riibe (linnaosavanem), Kristel Geine (linnaosavanema asetäitja), Anu Sügis (linnamajanduse osakonna heakorra spetsialist), Taimar Org (linnamajanduse osakonna juhataja);
Lille asumiseltsi juhatuse liikmed: Karin Sillamaa, Joonas Laks, Üllar Lainela.
Käsitletud teemad:
Haljastus
Linn teatas, et juuni alguses tulevad suveks ajutised lillepüramiidid asumi piiridele. Üllar L. pakkus, et ehk asumi iga välise kolmnurga otsa (lisaks), sest markeeriks asumi piirid ära. LOV märkis, et lillepüramiidide paigaldusel oleks tore näha elanike osalust.
Täpsustus: tänaseks päevaks on teada, et lillepüramiidid paigaldatakse ning Maasika ja Vaarika tn lepatriinu kujuline peenar saab valmis hiljemalt 13.06, kui toimub Lille asumi lillepidu.
A. Sügis rääkis ideest sügisel asumiseltsi inimeste kaasabil piirkonda lillesibulate istutamisest.
J. Riibe rääkis ideest läbi viia kaunimate aedade konkurss, mis oleks järjepidev üritus igal aastal.
Meelelahutuse lisavõimalused
LOV pakkus välisõhu lauatennise laua ja / või vabaõhu treeningseadmete saamise võimalust, kui huvi. Arutati koha võimalusi (Maasika-Vaarika; Endla-Pald.mnt otsa lähedal olev haljasala..). Otsustati, et asukoha arutelusse kaasavad asumiseltsi esindajad kohalikud elanikud.
Teede ehitus
Tulika tn. keeruliste valikutega ümberehituse osas teeb LOV avaliku arutelu, et Tulika tn. inimesed saaks kaasa arutada.
Jäätmevedu
J. Riibe teatas, 1. maist automaatselt uus jäätmeveo teostaja. KÜ-d peaks siis hoolitsema ka oma konkreetse jäätmeveo lepingu sõlmimisest.
Joonas Laks märkis, et KÜ-des võiks olla eraldi pakendikonteinerid, mida jäätmevedajad pakuvad tasuta.
Muud teemad
Üllar L. küsis, et kas LOV-il võiks olla võimalust asumis leida ühe toa kasutamise võimalus asumiseltsi jaoks? LOV juhi sõnul neil sellist võimalust pole, kuid pakkus välja, et asumiseltsi aastakoosoleku läbiviimiseks on võimalik kasutada LOV administratiivhoone II korruse saali.
Üllar L. uurib edasi toa kasutamise võimalust asumis olevate ettevõtete käest (Päästeamet jne.)
Vestluses arutati, et mistahes hea tahte ettevõtmise puhul asumis tuleks hoiduda, et see ei häiriks naabruse elanikke.
Ettepanekud Üllar Lainela ettekandele:
Pigem ei soovita pinksilauda, kuna see võib kohale tuua „probleemseid õllejoojaid“
Sobis, et LOV tegeleb edasi vabaõhu treeningseadmete paigaldamise küsimusega.
Tulika tänava liikluskorralduse küsimuses ootab Joonas Laks huvilistelt kontaktivõtmist e-maili teel, et kokku leppida ühine seisukoht mida esindada linnaga läbirääkimistel.
Joonas Laksi e-mail: joonas.laks@gmail.com

5. Lille Asumiseltsi korraldatud suhtluse arutelu
Eelmisel aastal sai loodud FB suletud grupp: Lille asumiselts, liikmeid seal hetkel ca 300.
Karin Sillamaa tegi ettepaneku teha ka koduleht. Kuna koosolekul viibijate seas kodulehe toimetajaid ei leidunud, siis otsida vabatahtlikke FB-lehe kaudu. Samuti oleks soov mõelda välja asumiseltsi logo.
Ühe ideena sooviti teadetetahvlite paigaldust teede ristumiskohtadele. Pakuti välja Kullerkupu/Mooni nurk; Kasvu/Kibuvitsa nurk; Maasika/Vaarika nurk. LO esindaja teavitas, et ka linnal on plaan teadetetahleid paigaldama hakata.
Kuna asumis on ca 2000 elanikku, siis tulevikule mõeldes vajab arutamist kuidas levitada kgi asumiseltsi elanikele infot(kas KÜ esinadajad jagavad ja esindavad koosolekutel vm.?)

6. Ettepanekud kohalviibijatelt.
Ettepanek piiri muutmiseks.
Kaasata BREMi hoonestusala teisel pool Tulika tänavat? Madara tänav?kuni raudteeni elanikud? Kas meile on vajalik, et kaasame ka äripiirkonna ärimehi?
Ettepanek detailplaneeringute kohta.
Kindlasti FB lehel jagada detailplaneeringuid, mis hakkab toimuma Madara tänaval, kuna see mõjutab ka meie asumi ette tulevaid parkimisprobleeme ja Tulika tänava rekonstrueerimist.
Ettepanek tänavatel parkimisprobleemide paremaks korraldamiseks.
Parkimise probleem nt. Mooni tänaval kus ei mahu tuletõrje auto sõitma ja prügiveoautod läbi kuna parkida võib mõlemal pool teed.
Ettepanek Vaarika tänava mururiba äärde panna betoontakistused.
Ettepanek tänavate puhastamiseks.
Oleks vajalik, et tänavapuhastusautode tulekust teatatakse mõned päevad ette, et jõuaks autod mujale parkida ja MUPO võiks tegeleda samal ajal seisma jäänud autode teisaldamisega.
Kastani istikud.
Koosolekul osaleja Argo Toomel pakkus oma aiast kastani istikuid. Aadress Mooni 2
Ettepanek tänavatele avalike prügikastide paigalduseks.
Tekitas arutelu, et milliseid prügikaste saaks paigaldada, kuhu ei toodaks igasugust prügi. Probleemiks on tühjendamine, kelle ülesanne? Pigem võiks olla „koerte prügikastid“.
Ettepanek grafitite eemaldamiseks maja seintelt.
Graffiti eemaldamised võiks teha koostööd ühistutega, nt., et 1.juuniks kõik majad puhtaks.
Ettepanek-talgud.
Võiks üheskoos hoolitseda mururibade eest, mis on riigimaa.
Ettepanek, et juhatuse koosolekud võiksid olla avatud.
Ettepanek avatud hoovides kohtumisteks.
Suveõhtutel võiks erinevatel päevadel kohtuda ja suhelda majade hoovides, kus saab tutvustada maja ajalugu, kes tahab peab kohvikut või leiutab midagi muud huvitavat. Infot hea jaga FB lehel.
Ettepanek korralikeks lillegrafititeks.
Kuna meie asumis on lillenimedega tänavad, siis võiks majaomanike loal mõelda vastavate lillegrafitite tegemiseks kas kuuride või aedade peale.
LO toetaks tegevust ja ehk leiab kunstikke oma asumist?
Tulika tänava rekonstrueerimine

Joonas Laks ootab huviliste kontakte, et teha ühine arutelu.

Koosoleku juhataja Karin Sillamaa

Protokollija Marika Kruuse