2020 üldkoosoleku protokoll

LILLE ASUMISELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3.

Tallinnas,Kristiine LOV saalis,

Lille Asumiseltsi üldkoosolek, 19.10.2020

PROTOKOLL

Tallinnas Lille Asumiseltsi liikmete üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 19.10.2020 Tallinnas, aadressil Metalli 5, algas kell 18.00, lõppes kell 20:00

Koosolekul osales 14 liiget ja 2 volitusega liiget.

Koosoleku juhataja: Karin Sillamaa

Poolt 16 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Protokollija: Evelin Õunapuu

Poolt 16 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Üldkoosolekul täideti registreerimisleht kohalviibijate andmetega.

Koosoleku kodukord:

 1. Otsus võetakse vastu avaliku hääletamise teel. Igal osalejal on üks hääl.
 2. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on lihtenamus Koosoleku hääleõiguslikest osavõtjatest.
 3. Häälte lugemist teostab koosoleku juhataja.
 4. Koosoleku protokoll kajastab vastuvõetud otsuste sisu ning häälte jaotust.
 5. Koosoleku protokoll saadetakse e-maili teel kõigile osalejatele.

Päevakord:

 1. Protokollija valimine
 2. 2019 aasta tegevuste ülevaade
 3. 2019 majandusaasta aruande vastuvõtmine.

Ettekanne Karin Sillamaa poolt. Kuigi aruandest lähtuvalt lõppes majandusaasta kahjumiga ehk ülekulu kaks eurot, leiti, et MTÜ on siiski täitnud oma miljööväärtusliku ala kaitsmise eesmärgi 2019 aastal. Aruanne kinnitati ühehäälselt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

4. Uue juhatuse liikmete arvu kinnitamine.

Ettepanek suurendada juhatuse liikmete arvu kolmelt liikmelt viiele. Ettepanek ühehäälselt vastu võetud.

5. Uue juhatuse valimine

Ülesseatud kandidaate on 5: Joonas Laks, Helena Lissenko, Raul Raidna, Ilona Juhansoo ja Karin Sillamaa. Kõik on MTÜ liikmed. Kuulati ära kandidaatide lühitutvustused, lisaküsimusi kandidaatidele polnud. Juhatus valitakse 2 aastaks nagu põhikirjas kirjas. Ettepanek kinnitada 5 liikmeline juhatus. Juhatuse liikmete arv ja kandidaadid kinnitati ühehäälselt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

6. Jooksvad küsimused:

 • Uue aasta tegevuskavasse oodatud kõikide liikmete ettepanekud 2021 aasta kohta. Tähtaeg 19.11.2020, peale mida esitab juhatus tegevuskava liikmetele.
 • 27.10.2020 kl.12:30 toimub algusega Vaarika tn. mänguväljakult linnaosavanema Jaanus Riibega koos ringkäik asumis, haljasalade ja prügikastide, pinkide kaardistamise teemal. Karin, Ilona ja Raoul on osalemas. Kes soovib võib ka tulla.
 • Asumile telgitaotlus on sisse antud 01.10.2020. Kuu aega otsustatakse, kas saame 3X6 m asumi logoga telgi.
 • Liikmemaksu meeldetuletus. 19 liikmel veel on veel liikmemaks tasumata. 7 liikmel 3 aastat tasumata. Liikmetega võetakse ühendust meeldetuletuse edastamiseks.
 • Lilleküla komando soovib koostööd asumiseltsiga, et rääkida kaasa teavitustöös „Kodud tuleohutuks” kodukülastuseks koos nõustamise ja ka tulekahju korral tegutsemine. Rauli ettepanek võimalike KÜ-le kontaktide saamiseks. Tuli ettepanek ka FB grupis liikmeid teavitada sellisest võimalusest. Võimalikest külastustest ka tagasisidestamine asumi liikmetele heast/halvast kogemusest. Eesmärk luua kõige ohutum/turvalisem asumiselts (Joonase ettepanek)
 • Joonas Laks tutvustas Tallinna linna kaasava eelarve protsessi , mille ideede kogufond on 800 000 eurot ja mis jagatakse 8 linnaosa vahel. Selle kaudu saab Kristiine linnaosa 100 000 eurot võiduidee elluviimiseks. Võiksime osaleda oma ideedega, et see võit tuleks just meie asumisse ja kasu kahepoolne nii linnaosale, kui asumiseltsile. Ideede korje algab novembris ja hääletamisele lähevad parimad jaanuaris.
 • Arutati asumiseltsi koosolekute pidamiseks sobilike ruumide võimalusi.
 • Peep Lass andis ülevaate Tulika tn. rekonstrueerimisega seonduvast 2001-2002 on tehtud viimane ülekate, põhjalik rekonstrueerimine jääb 1980 aastatesse. Ehitusloa tõttu on projekt hetkel ootele pandud
 • Üllar Lainela andis ülevaate Paldiski mnt majadeesise rohevöö taastamise soovist ümber kvartali, tulenevalt ka Hipodroomi asustamisega tiheliikluse alal. Anda 1 rida nn. haljastuse alla, kergliiklustee rajamine ? Peaasi, et Lille asumi inimeste huve ei kahjustaks. (Hipodroomi arendus) Meiepoolne soov on edastatud.

Asumiselts peab jõulisemalt omi soove edastama nt. läbi juhatuse saadetavate kirjade.

 • Juhatuse koosolekuteks ruumide otsing- võimalikud asukohad LOV saalis, Lilleküla komando uued ruumid?
 • Uue juhatuse koosoleku otsustab juhatus jooksvalt.
 • Järgmine koosolek kõigile liikmetele 16.11.2020, kell 18.00 (ruumi veel ei tea)

Koosoleku juhataja: Karin Sillamaa

Protokollija: Evelin Õunapuu